ગણપત યુનિવર્સિટી ખાતેના 12માં પદવીદાન સમારોહમાં મુખ્યમંત્રી અને નાયબમુખ્યમંત્રી રહ્યા ઉપસ્થિત


40 Views        0     0


Source - DD News Gujarati, Published on - 25 Dec 2018 12:52 pm

#ddnews #gujaratinews #livenewsગણપત યુનિવર્સિટી ખાતેના 12માં પદવીદાન સમારોહમાં મુખ્યમંત્રી અને નાયબમુખ્યમંત્રી રહ્યા ઉપસ્થિત...

.
© Copyright 2018, Website Content Managed by Prasar Bharati (IT Division).
Last Updated on 05/03/2020