સશસ્ત્ર દળના શહીદો અને તેમના પરિવારોની સહાય માટે ભંડોળ એકત્રિત કરી ઉજવાતો પર્વ


27 Views        0     0


Source - DD News Gujarati, Published on - 07 Dec 2018 01:17 pm

#news #gujaratinews #livenews તો આજના દિવસે દેશના વેલફેર ફંડમાં પોતાનું યોગદાન આપવા માટે 8800462175 પર પેય-ટીએમ દ્વારા ફંડ આપી શકો છો.. તો નેટ બેન્કિગ અને કાર્ડથી પે કરવા માટે KSB.GOV.IN પર થી પણ યોગદાન આપી શકાય છે..

.
© Copyright 2018, Website Content Managed by Prasar Bharati (IT Division).
Last Updated on 16/09/2019