પાટણમાં યોજાનારા કાત્યોકના મેળામાં તર્પણ વિધિ કરાઇ


19 Views        0     0


Source - DD News Gujarati, Published on - 14 Nov 2019 11:19 am

વિશ્વભરમાં માતૃગયા તીર્થ તરીકે પાટણ જિલ્લાનું સિધ્ધપુર પ્રસિદ્ધ છે. અહીં...

.
© Copyright 2018, Website Content Managed by Prasar Bharati (IT Division).
Last Updated on 05/03/2020